نرم افزار خزانه داری و دریافت و پرداخت

محصولات شرکت

نرم افزار خزانه داری و دریافت و پرداخت

مدیران مالی با علم بر مدیریت وجوه نقد و سرمایه در گردش برای مواجه با شرایط گوناگون و بهره وری از شرایط ویژه و تخفیفات، استفاده از موقعیت های احتمالی اهمیت کنترل و پیگیری این موارد را نمایان می سازد، از این رو در یک نرم افزار ERP که وظیفه مدیریت تمامی دپارتمان های یک سازمان را دارد انتظار می رود در بخش مالی همراهی مستحکم برای مدیران ارزشمند مالی باشند و ایشان را در پیمایش مسیر همراهی نمایند، از این رو امگا نرم افزار شفق تلاش نموده تا وظیفه خود را در این بخش ارزشمند تلقی نماید.

 

مراکز

 • تعريف انواع بانک ها
 • تعریف انواع صندوق
 • تعریف انواع تنخواه ها
 • تعریف دسته چک و اسناد  پاس شده
 • ارتباط که های بانک ها با حسابداری
 • کنترل شماره اسناد پرداختنی و مانده اسناد

اسناد

 • دریافت چک(اسناد دریافتنی)
 • پرداخت چک(اسناد پرداختنی)
 • فیش و حواله بانکی(دریافت و پرداخت از طریق بانک)
 • هزینه روزانه برای افراد ، تنخواه ها و صندوق های مختلف
 • دریافت و پرداخت نقدی
 • صدور اسناد کلی خزانه با یک فرم و کد پیگیری
 • ارتباط اسناد دریافتنی با سیستم فروش

دریافت و پرداخت

 • انجام كليه مبادلات مربوط به فرايند دريافت وجوه نقد و اسناد دريافتي (چك و سفته)، شامل دريافت وجوه مختلف، واگذاري اسناد به بانك، واگذاري به غير و ثبت وصول و يا خواست اسناد
 • انجام عمليات خاص در فرآيند دريافت، مانند استرداد وجوه دريافتي، واگذاري اسناد به مامور وصول، حقوقي كردن اسناد، تسويه اسناد دريافتي، تبديل اسناد دريافتي تضميني به عادي
 • انجام كليه مبادلات مربوط به فرآيند پرداخت وجوه نقد و اسناد پرداختي
 • انجام عمليات خاص در فرآيند پرداخت، مانند استرداد وجوه پرداختي، تسويه اسناد پرداختي، تبديل اسناد تضميني به عادي و تبديل مدت زمان اسناد پرداختي از بلندمدت به كوتاه ‌مدت و ازكوتاه‌ مدت به روز
 • امكان انجام كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس درخواست‌ها و دستورهاي دريافت و پرداخت
 • انجام واريزها و برداشت‌هاي بانكي
 • انجام انتقالات بين بانكي و بين صندوق‌ها
 • تنظيم صورت مغايرت بانكي بر اساس اطلاعات صورت‌حساب بانكي (امكان فراخواني اطلاعات صورت‌حساب به‌طور خودكار)
 • تفكيك دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس منابع و مصارف نقدي شركت و مهيا كردن اطلاعات لازم جهت تهيه صورت گردش وجوه نقد
 • صدور و ارسال خودكار اسناد حسابداري مربوط به عمليات دريافت و پرداخت به سيستم حسابداري
 • راس گیری دستی و سیستمی

پردازش ها

 • صدور اسناد هزینه روزانه و تنخواه
 • صدور سند مالی برای اسناد دریافتنی
 • انتقال اسناد پرداختنی و صدور اسناد پرداختنی

گزارشات

 •  گزارشات دریافتها و پرداخت های نقدی بر اساس تاریخ، افراد، گروه ها و فیلتر های بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
 •  گزارشات دریافتها و پرداخت های چک و اسناد مالی بر اساس تاریخ، افراد، گروه ها و فیلتر های بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده و گزارش براساس گردش مراحل چک